We zijn bijzonder trots dat Noordrand in 2024 als tweede in Vlaanderen van start gaat met een Regionaal (of bovenlokaal) Netwerk Vrijetijdsparticipatie (RNVTP Noordrand), zeker nu door een decretale wijziging lokale besturen aangespoord worden tot meer bovenlokale samenwerking.

Tot op heden werden netwerken vrijetijdsparticipatie voornamelijk lokaal georganiseerd. De aanpak van armoede is immers een opdracht van het lokale niveau, zoals we lezen in het Participatiedecreet. Gegroeid vanuit een sterke nood aan meer samenwerking en overleg tussen vrijetijdsdiensten, sociale diensten en armoedeverenigingen zijn er heel wat lokale – dus op het niveau van een gemeente/stad – netwerken ontstaan in Vlaanderen. De basisvereiste hiervoor is een vertegenwoordiging van zowel cultuur-, sport- en jeugddiensten, als sociale diensten en tot slot de verenigingen van personen in armoede. Ondanks dat er een sterke wil was, vielen vele steden en gemeenten (ook in de Noordrand) wegens afwezigheid van een armoedepartner op hun grondgebied uit de boot om zich formeel te verenigen en een subsidieaanvraag in te dienen.

Door met vereende krachten dat idee bovenlokaal te vertalen volstond het om op regioniveau de aanwezige armoedeverenigingen op grondgebied van de hele regio te betrekken bij dit opzet. Zo hebben we kansen gecreëerd voor de individuele gemeenten maar ook voor een samenwerking over vakgebieden heen. De krachtlijnen werden bovenlokaal uitgezet. Lokaal zorgt men voor het maatwerk met concrete acties. Lokaal en bovenlokaal gaan hier steeds hand in hand. Om effectief te zijn dringt wel steeds de noodzaak van nabijheid en vertrouwdheid zich op. Het bovenlokale plan voor een lokale uitwerking, zeg maar. De opbouw van ons RNVTP Noordrand en de vormgeving van de speerpunten werden mede begeleid door Demos, kenniscentrum voor participatie en democratie.

Benieuwd naar de inhoud en details van onze afsprakennota? Graag een overzicht van de regionale vertegenwoordiging? Ontdek de complete afsprakennota.

Button afsprakennota RNVTP

 

Zo’n netwerk vrijetijdsparticipatie bovenlokaal opzetten, het is niet de meest voor de hand liggende maar wel een boeiende en leerzame weg. Welke kansen en valkuilen biedt deze samenwerking? We onderwierpen Ben Verstreyden en Bart Ketelslegers van Demos aan enkele vragen over het opzet van dit actueel netwerk.

Button interview RNVTP